IMG_0462
Posted: 21 oktober, 2015 By: Comments: 0

Test av vägledande system i en tunnel

Idag är jag i Stockholm för att medverka vid E4 Förbifart Stockholms tunnelseminarium. På seminariet kommer resultaten från ett stort EU-finansierat forskningsprojekt om säkerhet i tunnlar och innovativa lösningar för att hantera bränder och olyckor att presenteras, och min del handlar om resultaten från ett utrymningsförsök som genomfördes i Norra länken sommaren 2014. Syftet med försöket var att undersöka hur personer på bästa sätt kan ledas till en motstående tunnelvägg med utrymningsvägar i en rökfylld tunnel, och målet var att rekommendera tekniska lösningar som kan användas i närheten av utrymningsvägar för att uppmärksamma utrymmande människor vid motstående tunnelvägg om att de befinner sig i närheten av en utrymningsväg.

Det har publicerats en uttömmande rapport om såväl försöket som de resultat det genererade; den kan laddas ner här. Givet försökets förutsättningar (inkl begränsningar) drogs följande slutsatser:

  1. Föreslagen design på utrymningsportal för Förbifart Stockholm framstår som lämplig för ändamålet. Oavsett försöksscenario valde en stor andel av försökspersonerna att använda den i försöket.
  2. För att öka sannolikheten att människor vid en utrymning av Förbifart Stockholm uppmärksammar och använder utrymningsvägarna föreslås följande kompletteringar (prioriterade med avseende på bedömd nytta med beaktande av kostnad för installation och underhåll):
    1. Installera informationsskyltar mittemot utrymningsvägarna (d.v.s. på motsatt tunnelsida) för att upplysa utrymmande personer om att de befinner sig mittemot en utrymningsväg.
    2. Installera vägledande markeringar med utrymningssymbol och avståndsangivelse till de två närmaste utrymningsvägarna på den sida som inte är försedd med utrymningsvägar. Dessa skyltar med vägledande markeringar bör placeras lika på respektive sida av tunneln, men behöver inte nödvändigtvis utrustas med en egen armatur.
    3. Utrusta utrymningsportalerna med aktiva högtalare likt de som användes i försöket. Installationen förutsätter dock att den övriga ljudmiljön i tunneln (t.ex. aktiva rökevakueringsfläktar) beaktas vid planering, projektering och installation av högtalaren.
  3. Liksom i tidigare försök använde flera försökspersoner sina händer för att orientera och/eller röra sig framåt i den rökfyllda miljön, t.ex. genom att känna sig fram på tunnelväggen. En handledare (eller motsvarande) framstår i sammanhanget som viktig för att underlätta för människor att röra sig framåt. Inte osannolikt skulle de kunna göra så med högre hastighet p g a minskad osäkerhet kopplat till t.ex. orientering. En handledare som löper längs med tunneln skulle också kunna utformas med brytpunkter mittemot utrymningsvägar för att ytterligare uppmärksamma utrymmande människor på att de befinner sig i närheten av en säker plats.
  4. Som sista rekommendation kan några av försökspersonernas synpunkter tjäna som riktmärke; installationer bör vara tydliga, väl upplysta och vara likformigt utformade mellan olika tunnlar.

 

Post Categories

Research