model_illustration
Posted: 22 september, 2014 By: Comments: 0

TuFT: Tunnel Fire Tools

Förra veckan arrangerades det sista referensgruppsmötet kopplat till forskningsprojektet Taktik och metodik vid brand under mark. Inom ramen för projektet har jag och Håkan Frantzich på Avdelning för brandteknik, LTH, arbetat med att ta fram ett planeringsverktyg som kan användas bl a vid planeringen av räddningsinsatser i väg- och järnvägstunnlar. På referensgruppsmötet presenterades verktyget och referensgruppen ombads att under de närmaste veckorna testköra och rapportera in ev synpunkter och buggar.

Planeringsverktyget, som har utformats som en beräkningsmodell, har namngivits TuFT (Tunnel Fire Tools) och kan beskrivas som ett enkelt datorprogram utvecklat i Java. TuFT kan användas för att göra bedömningar av de branddynamiska konsekvenser som en brand i en tunnel orsakar (d v s beräkningar av bl a brandgastemperatur, gaskoncentrationer och siktlängd på olika positioner i tunneln), och dessutom för att göra bedömningar av den påverkan som dessa konsekvenser innebär dels för utrymmande människor och dels för rökdykare som gör en räddningsinsats i tunneln. Det ska i sammanhanget sägas att fokus varit på utvecklingen av beräkningsmetodiken och inte på själva presentationsformen av modellen. Konsekvensen av detta är att hantering av in- och utdata sker i textform och inte via ett grafiskt användargränssnitt.

Om du är intresserad av att testa TuFT tillsammans med medlemmarna i referensgruppen är du varmt välkommen att göra det. En första betaversion av modellen, liksom utkast på användarmanual och teknisk dokumentation finns att ladda ner på http://www.brand.lth.se/tuft. I den tekniska dokumentationen framgår bl a de beräkningsprinciper som ligger till grund för modellen. Såväl manual och teknisk dokumentation saknar dock en del innehåll p g a att de befinner sig i tidiga utkastsversioner. Liksom modellen kommer färdiga versioner av publikationerna att presenteras på det slutseminarium som arrangeras i Rosersberg den 24-25 november i år. På sidan finns det även ett exempel på en indata-fil och ett Excel-macro som Niklas Berg, student vid Brandingenjörsprogrammet i Lund, hjälpt oss att utveckla. Macrot kan användas för att underlätta hanteringen av den utdata som genereras vid en simulering.

Du som väljer att testa modellen måste vara uppmärksamma på att detta är just en första beta-version av TuFT. Utöver att manual och teknisk dokumentation saknar en del information så förekommer det i TuFT sannolikt såväl buggar som beräkningsfel, och vi är därför väldigt tacksamma om du kan använda det bugg- och synpunktsformulär som finns på sidan.

Tack på förhand för hjälpen!

 

Post Categories

Research