Posted: 8 april, 2014 By:

Utrymningsteori, del 1: Inledning

För att uppfylla kravet på säkerhet i händelse av brand, som anges i 8 kap. 4 § 1 st. 2 p. i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sätt som (bland annat) innebär att personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på annat sätt (3 kap. 8 § 1 st. 4 p. i Plan och byggförordningen (SFS 2011:338)). Lag- och förordningstexten är inte på något sätt unik för Sverige, den går att hitta även internationellt, och människors förmåga att utrymma i händelse av brand har av internationella experter pekats ut som den i särklass viktigaste aspekten av en byggnads säkerhet (Kobes, Helsloot, de Vries, & Post, 2010).

I praktiken innebär kravet att ingenjören måste verifiera en byggnads utrymningssäkerhet genom att visa att människor kan lämna den innan kritiska förhållanden uppstår, något som ofta sker med hjälp av beräkningar och/eller simuleringar av utrymningsförlopp. Detta ställer stora krav på kännedom om hur människor uppfattar och tolkar information i en brandsituation, och inte minst om hur människor reagerar på denna information. I en serie inlägg kommer jag därför att presentera en sammanställning av några av de mest grundläggande teorierna och modellerna för människors beteende i händelse av brand. Syftet är att öka ingenjörers (och andra intresserades) förståelse för hur människor agerar i händelse av brand, att underlätta utnyttjandet av denna information vid byggnadsteknisk projektering, och att medvetengöra om de förenklingar som görs vid modellering av utrymningsförlopp. Målet är att ni, mina läsare, med ökad precision och minskad osäkerhet ska kunna projektera byggnader genom att utgå från människors beteende och anpassa miljön efter den förväntade populationen i byggnaden.

Texterna som kommer att presenteras var ursprungligen avsedda för Briabs tekniska vägledning om utrymningsdimensionering (där de snart kommer att införlivas); ett utmärkt initiativ för att öka kvaliteten i utförda analyser. I nästa del kommer jag att ge en kort, historisk tillbakablick på det forskningsområde som jag verkar i. I tur och ordning kommer därefter beteendesekvenser, roller och regler, anknytningsteori, social påverkan samt beslutsfattande och risk att avhandlas.

Referenser

Kobes, M., Helsloot, I., de Vries, B., & Post, J G. (2010). Building safety and human behaviour in fire: A literature review. Fire Safety Journal, 45(1), 1-11. doi: Doi 10.1016/J.Firesaf.2009.08.005

 

Post Categories

Utrymningsteori